SZKOŁA ŚREDNIA

 

Formularz zgłoszeniowy

 

PTASZEK Program PRZYRODNICZE SPOTKANIA ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO

 

Są to zajęcia terenowe o różnorodnej tematyce przyrodniczej realizowane w ciekawych i cennych przyrodniczo miejscach Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Celem zajęć jest nie tylko stworzenie uczestnikom okazji, jakich mają coraz mniej w codziennym  życiu, do przebywania blisko przyrody i zainteresowanie ich jej przejawami, zjawiskami i mieszkańcami, ale pokazanie tego na przykładzie lokalnej przyrody.

 

Las bez tajemnic

Na warsztatach uczestnicy wyruszą na wycieczkę do lasu. Będzie to wspaniała okazja do spędzenia czasu na świeżym powietrzu i zetknięcia się ze światem przyrody. Uczniowie wszystkimi zmysłami oraz w formie zadań i różnych aktywności będą poznawali las i ciekawostki z życia jego mieszkańców.

 

Nasze drzewa

o zajęcia terenowe prowadzone na Sośniej Górze. Uczestnicy przejdą wyznaczoną trasą, poznając cechy charakterystyczne i ciekawostki dotyczące kilkunastu gatunków popularnych drzew i krzewów, rosnących w naturalnym środowisku. W czasie warsztatów będziemy obserwować przyrodę wszystkimi zmysłami, zwracać uwagę na cechy gatunkowe drzew, spróbujemy zrozumieć ich znaczenie w przyrodzie i w życiu człowieka.

 

Życie wewnątrz ula (środy co 2 tyg. od kwietnia do czerwca)
Warsztaty prowadzone są w Pasiece Edukacyjnej „Skrzydlaci Przyjaciele” na Sośniej Górze, przez pszczelarza, założyciela i opiekuna Pasieki, który chce uczestnikom pokazać jak żyją pszczoły, co robią, co im zawdzięczamy, zademonstrować pracę pszczelarza i zarazić tą wspaniałą pasją. Na warsztatach zaglądamy do wnętrza ula, omawiamy budowę gniazda, skład rodziny, podział ról, pokazujemy robotnice, zbieraczki, karmicielki, woszczarki, czerw otwarty, czerw zamknięty oraz wygryzające się młode pszczoły. Przy odrobinie szczęścia obserwujemy świtę królowej oraz samą pszczelą królową. Warsztaty dostosowane są do wieku uczestników, są prowadzone przy otwartych ulach. Zapewniamy stroje pszczelarskie a dla chętnych grup za dodatkową opłatą możliwa jest degustacja mioduu.

 

Tajemnice hydrobiologii

Uczestnicy zajęć dowiedzą się, na czym dokładnie polega praca hydrobiologa. Nad pobliskim zbiornikiem zapoznani zostaną ze sprzętem potrzebnym do poboru prób i dowiedzą się nieco na temat samego zbiornika: jego historii, genezy, funkcji oraz roślinności. Następnie sami pobiorą próby biologiczne oraz próby wody, z którymi udamy się do laboratorium. Uczniowie obejrzą najciekawsze gatunki bezkręgowców, które możemy spotkać w polskich wodach, dowiedzą się między innymi czy polskie małże produkują perły, po co chruściki budują domki oraz czy wszystkie pijawki piją krew. Będą uczestniczyć w prostej analizie właściwości fizykochemicznych wody, a także sami spróbują oznaczyć zwierzęta z prób przyniesionych z pobliskiego zbiornika. Analiza uzyskanych wyników pozwoli im na ocenę jakości wody oraz bogactwa faunistycznego w badanym zbiorniku. Omówiona zostanie także ogólna rola zbiorników na terenach uprzemysłowionych oraz sposoby ochrony organizmów wodnych. Warsztaty mogą zostać w pełni dostosowane do zainteresowań uczestników. Mogą zostać poszerzone o temat gatunków obcych i inwazyjnych oraz zagadnienia związane z biologicznymi metodami oceny jakości wód (gatunki wskaźnikowe, a także poszerzona analiza właściwości fizykochemicznych wody).

 

Pod parasolem entomologicznym

Owady to nieprzebrana menażeria organizmów żyjących blisko człowieka, jednak słabo poznana. Na zajęciach wejdziemy w mikroświat owadów, poznamy ich zwyczaje i rolę w środowisku, nauczymy się rozpoznawać podstawowe ich grupy, m.in. motyle, mrówki, chrząszcze, pluskwiaki oraz dowiemy się, co różni je od innych grup bezkręgowców. Spora część zajęć poświęcona będzie zapylaczom, pszczole miodnej i jej dzikim krewniakom. Odwiedzimy ogrodową pasiekę i poznamy budowę insektarium – hotelu dla owadów.

 

Różnorodność przyrody Śląska

Podczas wędrówki w terenie poznamy bogactwo siedlisk terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Las, potok, łąka, pola, zarośla śródpolne i kamieniołomy to doskonałe przykłady zbiorowisk cennych dla zachowania bioróżnorodności. Treści przekazywane w czasie tych wypraw zmieniają się w zależności od pór roku, dlatego ogród warto odwiedzić nawet cztery razy w roku bo każda z nich pokaże poznane miejsca w nowej odsłonie. W czasie tych zajęć przekonamy się, że teren Górnego Śląska to nie tylko przemysł i kopalnie, ale także fascynujący świat przyrody, który należy poznać, aby go chronić i zachować dla przyszłych pokoleń.

 

Historia zapisana w skałach

Skały występują w wielu formach i postaciach, ale łączy je jedno – dostarczają informacji o wydarzeniach, które miały miejsce w odległej przeszłości. Badając szczątki zwierząt kopalnych naukowcy są w stanie odtworzyć proces ewolucji ziemskiej flory i fauny. Wyprawa do kamieniołomu pozwoli nam na poznanie historii Ziemi zapisanej w skałach, minerałach i skamieniałościach. Przyjrzymy się skamieniałościom i zastanowimy się jak powstają, dowiemy się co można wyczytać ze skał i jakim podlegają przemianom.

 

Pospolite rośliny towarzyszące człowiekowi – dobrze znane, nie zawsze lubiane

Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z roślinami, jakie występują w obrębie siedzib ludzkich. Prezentowane w ramach zajęć warsztatowych zasuszone okazy ułatwią rozpoznawanie tych roślin w naturze. Uczniowie dowiedzą się m.in.: dlaczego pokrzywa parzy, a niektóre rośliny „przytulają się” do nas, poznają zasady zbioru i konserwacji roślin w celach dokumentacyjnych. Na zakończenie warsztatów będą mieli możliwość wzięcia udziału w konkursie o tytuł najlepszego „Znawcy Roślin”. Podczas zajęć wykorzystywane są binokulary i projektor.

 

Z płazami za pan brat

Mikołów-Mokre to miejsce szczególnie bogate w siedliska wodno-błotne, w których żyją płazy. Na zajęciach sezonowych (kwiecień – czerwiec oraz wrzesień - październik) udamy się na obserwacje płazów w ich naturalnym środowisku. Jak wygląda skrzek? Czym się różnią żaby od ropuch? Jak rozwijają się płazy i czym się odżywiają? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas spaceru z przyrodnikiem.

 

PTASZEK Program ZIELONY SURWIWAL

 

Wiedza i umiejętności z zakresu sztuki przetrwania przekazywane są w bardzo atrakcyjny i aktywny sposób, ponadto zawsze są dostosowane do grupy odbiorców. Czym i dla kogo jest survival? Jest to przede wszystkim doskonałe narzędzie do rozwoju osobistego, swojej kreatywności, zaradności i odkrywania nowych zdolności. Opanowywanie takich technik jak rozpalanie ognia, zdobywanie i oczyszczanie wody, rozpoznawanie jadalnych i leczniczych roślin, orientacja w terenie, a nawet poznanie psychologii przetrwania to są bardzo cenne umiejętności. Zdobywając wiedzę terenową, tak naprawdę uczymy się również przetrwania w życiu codziennym, w domu, w mieście, a także radzenia sobie w najtrudniejszych sytuacjach.

 

Węzły
Istnieje wiele węzłów wykorzystywanych w różnych działaniach. Od tych najbardziej profesjonalnych, jak na przykład w żeglarstwie, po bardzo proste i znane wszystkim, między innymi wiązanie sznurówek. Istotne jest poznać bazę węzłów, by móc je wykorzystać w każdej sytuacji. By sprawnie, szybko i efektywnie poradzić sobie z każdą potrzebą zastosowania sznurka, liny. Zarówno w ekstremalnych i niebezpiecznych momentach, gdzie odpowiedni węzeł ratuje życie, ale także w tych najbardziej trywialnych, gdy musimy połączyć ze sobą dwa sznury na pranie. Przyjemnym elementem zajęć z tej tematyki jest to, że są one bardzo dynamiczne, interaktywne, rozwijają zdolności manualne, ale także uczą współpracy.

 

Pierwotne techniki rozpalania ognia

Są to kilkupoziomowe zajęcia, na których rozpoczynamy naukę od podstawowych elementów rozpalania ognia wykorzystując takie przedmioty jak: krzesiwo kowalskie, syntetyczne, łuk ogniowy, krzemienie, światło, a nawet chemię. Doskonała nauka wytrwałości, precyzji i spokoju. Na samym wykrzesaniu ognia się nie zatrzymujemy, ponieważ najtrudniejszym zadaniem jest jego podtrzymanie. Poznanie rodzajów drewna, rozpalanie ognia w różnych warunkach terenowych i pogodowych, utworzenie stosów ogniskowych, wykorzystanie ogniska do celów życia codziennego jak gotowanie, suszenie lub wędzenie – takie zadania również stoją przed uczestnikami zajęć. Na zakończenie zajęć rozpalimy wspólne ognisko.

 

Terenoznawstwo
Orientacja w terenie, rozpoznawanie kierunków świata, posługiwanie się mapą i urządzeniami nawigacyjnymi. Jedno z najbardziej przerażających sytuacji – co zrobić, gdy się zgubię? Albo jak się NIE zgubić? Zajęcia, które mogą wydawać się bardzo trudne i skomplikowane. W praktyce są bardzo przyjemne, ale rzeczywiście wymagają trochę skupienia. Bardzo rozwijające, nie tylko wyobraźnię przestrzenną, ale uczą one wielu zagadnień geograficznych, meteorologicznych, a nawet matematycznych i fizycznych. Bardzo pasjonujące! Uczymy się obserwować teren, zapamiętywać szczegóły, szkicować mapy, a to wszystko wykorzystując interaktywne formy pracy.

 

BNO na Sośniej

Czyli bieg na orientację to aktywność, która polega na pokonaniu w jak najkrótszym czasie trasy wyznaczonej przez punkty kontrolne na terenie Sośniej Góry. Uczestnicy muszą się wykazać orientacją w terenie korzystając przy tym z mapy, kompasu i opisów punktów kontrolnych. Zdobycie punktów kontrolnych zawodnik potwierdza na karcie startowej.

 

PTASZEK Program SZKIEŁKO I OKO

 

Są to warsztaty terenowo-laboratoryjne lub laboratoryjne. Uczestnicy pobierają materiał badawczy z terenu Ogrodu pochodzący
z różnych ekosystemów, który następnie jest poddawany analizie za pomocą sprzętu laboratoryjnego. Tematyka zajęć związana jest z rodzajem pobieranych próbek, a dotyczy gleby, wody i roślin z różnych typów siedlisk. Zajęcia odbywają się w sali ćwiczeniowej ze stanowiskami mikroskopowymi, co pozwala uczestnikom na aktywny udział w prowadzeniu obserwacji mikroskopowych, tworzenie preparatów i samodzielne przeprowadzanie doświadczeń.

 

Rośliny wodne i ich współtowarzysze

Jeżeli jesteś ciekaw jakie rośliny występują w naszych wodach i jakie zwierzęta się w nich kryją lub wykorzystują je w inny sposób to przyjdź i przekonaj się na własne oczy. Zajęcia polegać będą na obserwowaniu organizmów żyjących w pobliżu roślin wodnych i dosłownie z nimi związanych. Uczestnicy zajęć wykonywać będą samodzielnie preparaty i pod mikroskopem oglądać będą życie w mikroskali, wśród roślin i nie tylko.

 

Podróże do wnętrza roślin

Na zajęciach uczniowie pobiorą próby z różnych stanowisk różniących się rodzajem podłoża i roślinności (bór sosnowy, murawa kserotermiczna, ericarium). Obserwacje mikroskopowe preparatów roślinnych posłużą do  poznania cech budowy anatomicznej przystosowujących rośliny do danego typu siedliska. Pozwoli to spojrzeć na otaczające nas środowisko w sposób całościowy, gdyż jedynie takie podejście, uwzględniające istniejące zależności pomiędzy roślinami i ich siedliskiem, dostarcza pełni informacji na temat  środowiska i jego funkcjonowania.

 

 

Wszystkie grupy niezależnie od wieku zapraszamy na spacery z przewodnikiem i ognisko.

 

W czasie wycieczki do Państwa dyspozycji są:

  • plac zabaw - na powierzchni 2000 m2 znajduje się piramida linowa, mały domek na palach ze zjeżdżalnią, piaskownica, huśtawki wahadłowe oraz zjazd linowy z siedziskiem
  • wieża widokowa – z platformą widokową na wysokości 14 m, z której można podziwiać panoramę Śląska i Beskidów
  • ogród wertykalny – inspirowany pionowymi ogrodami Patryka Blanca – ściana porośnięta egzotyczną roślinnością (wewnątrz głównego budynku)
  • wystawa fotograficzna wzdłuż alejek Ogrodu Żółtego
  • kawiarnia
  • restauracja
     

CENNIK

 

Aby umówić się na warsztaty prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.