AKTUALNOŚCI

2015-03-19 - Szkolenie z EkoPłatnika odwołane

Z uwagi na małą liczbę chętnych szkolenie z EkoPłatnika, które miało się odbyć jutro, tj. 20 marca, zostało odwołane. Po otrzymaniu informacji ze Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o kolejnym terminie szkolenia, powiadomimy Państwa.

2015-03-15 - Szkolenie dla przedsiębiorców z EkoPłatnika

20 marca w godz. 9-14 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego po raz kolejny odbędzie się szkolenie „Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji” zorganizowane przez Śląski Urząd Marszałkowski.

 

Szkolenie adresowane jest do podmiotów zobowiązanych do elektronicznego przesyłania wykazów opłat za korzystanie ze środowiska. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z tego zakresu.  

 

Za pośrednictwem aplikacji „EkoPłatnik” podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ponadto system ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie. 

 

 

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Należy pamiętać, że opłaty dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

 

Nie będzie to kolejna część, ale to samo szkolenie, które odbyło się w listopadzie, dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogli w nim uczestniczyć.

 

Wypełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową przesłać należy pocztą elektroniczną na adres: sibg@sibg.org.pl lub dokonać zgłoszenia telefonicznego : 534 994 574 lub 32 779 76 02.

 

Wykładowcami będą pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

 

Karta zgłoszeniowa do pobrania TUTAJ

 

Termin: 20 marca 2015 r. o godz. 9-14

Miejsce: Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (ul. Sosnowa 5, Mokre).

 

2015-03-07 - W jakim kierunku ma podążać Mikołów

Podczas spotkania prowadzonego przez dr Małgorzatę Czornik i dra Piotra Gibasa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, które odbyły się 5 marca w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego, omawiano cele rozwoju Mikołowa. W warsztatach wzięli udział pracownicy przedstawiciele Urzędu Miasta Mikołowa z burmistrzem Stanisławem Piechulą i wiceburmistrzem Mateuszem Handlem na czele oraz pracownicy Śląskiego Ogrodu Botanicznego. Obecny był również przewodniczący Rady Miejskiej Michał Rupik oraz radny Eugeniusz Wycisło.

 

 

Uczestnicy zastanawiali się, w jakim kierunku powinien przebiegać rozwój Mikołowa, czemu miało służyć przedstawienie przez naukowców sposobu tworzenia strategii miasta. Prowadzący omówili najważniejsze definicje związane ze strategią.

 

 

 

 

Mówiąc o rozwoju miasta, który jest procesem, ciągiem działań, które zmierzają w określonym kierunku, należało najpierw określić, do jakiego momentu w przeszłości zamierza się porównywać, bo od tego będą uzależnione wyniki. Uczestnicy zastanawiali się, co to znaczy tworzyć lepsze miasto. Dla kogo lepsze, ponieważ ludzi mają różne definicje tego, co jest lepsze. Nie można przyjąć, że lepsze jest to, co służy większości, ponieważ mniejszość też może mieć rację. Lepszego, wg dr Czornik, trzeba poszukiwać wszędzie, zarówno wśród mieszkańców zainteresowanych miastem, jak i wśród formalnych grup, takich jak organizacje, stowarzyszenia, partie…

 

 

 

Strategia nie jest dokumentem sensu stricte. Musi zawierać to, co jest możliwe do zrobienia, czyli musi uwzględniać możliwości. W strategii muszą być również określone sposoby działania, co wymaga rozpoznania wielu czynników w płaszczyźnie miejskiej, ponieważ na miasto składają się różne elementy i tworzący strategię muszą umieć wyłapać nawet najsłabsze sygnały i wyciągnąć z nich wnioski.

 

Wizja z kolei określa, jakie miasto ma być, gdy skończy się strategia. Działania zapisane w strategii mają prowadzić do realizacji wizji – celu. Priorytety z kolei są pierwszym uszczegółowieniem wizji, ponieważ wszystko nie może być tak samo ważne. Która zatem funkcja Mikołowa jest wiodąca: gospodarcza, a może mieszkaniowa?

 

 

 

 

Podczas części warsztatowej próbowano określić, jaki Mikołów jest? Padło wiele odpowiedzi, zarówno negatywnych, jak i pozytywnych. Negatywne aspekty, na jakie wskazano, to zaniedbanie miasta, zła infrastruktura drogowa, źle funkcjonująca komunikacja publiczna czy brak mieszkań. Zaś wśród pozytywów padły takie sformułowania: Mikołów jest zielony, że ma bogatą ofertę kulturalną, wysoki poziom edukacji czy niskie bezrobocie. Padło również wiele propozycji, jaki Mikołów powinien być, co można, a co trzeba zrobić, aby żyło się mieszkańcom lepiej, a miasto się rozwijało.

 

2015-03-02 - Konferencja prasowa odwołana

Informujemy, że zaplanowana na 10 marca konferencja prasowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w Regionalnej Stacji Edukacji Ekologicznej w Radzionkowie nie odbędzie się, z uwagi na nieprzewidziane obowiązki prezesa WFOŚiGW w tym dniu. 

 

 

2015-02-25 - ''Architektura - ekologia - zrównoważony rozwój'' - finisaż wystawy

3 marca 2015 roku o godz. 17 w Galerii Intymnej Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej odbędzie się finisaż wystawy prac studentów Politechniki Śląskiej pn. „ARCHITEKTURA – EKOLOGIA – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie – w poszukiwaniu sposobów aktywizacji przestrzeni przy użyciu odnawialnych źródeł energii”. Podczas finisażu wytąpi dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego dr Paweł Kojs.

 

Wystawa prezentuje prace projektowe, które zostały zrealizowane w ramach konkursu pn.: „Projekt koncepcyjny budynku użyteczności publicznej z uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania terenu Sośniej Góry w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Uzupełnienie obszaru Sośniej Góry o nowe funkcje oraz o infrastrukturę OZE”. Konkurs, jako kontynuacja warsztatów i wystawy studenckiej z lat 20132014, odbywał się w pierwszej połowie 2014 roku we współpracy Wydziału Architektury i Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej z gminą Mikołów i Śląskim Ogrodem Botanicznym w Mikołowie. Celem konkursu było wyłonienie inspirujących i nowych pomysłów dotyczących zrównoważonego rozwoju terenu Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

 

Podjęta inicjatywa jest wyrazem rosnącej świadomości znaczenia ochrony środowiska naturalnego oraz konieczności zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W związku z dużą interdyscyplinarnością zagadnień niezbędna staje się współpraca wielu specjalistów, jak również jednostek samorządowych, terytorialnych i przedsiębiorców.

 

Wszystkie prezentowane prace stanowią odpowiedź na problem integracji architektury i budownictwa z technologią OZE oraz projektowania nowych budynków z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Projekty zostały zrealizowane przy udziale pracowników Katedry Teorii, Projektowania i Historii Architektury Wydziału Architektury oraz Katedry Geotechniki i Dróg Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej. Autorami prac są studenci III roku Wydziału Architektury oraz dyplomanci II roku Wydziału Budownictwa.

 

Zespół kuratorski wystawy:

dr inż. arch. Dorota Winnicka-Jasłowska Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. arch. Joanna Tymkiewicz Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. Małgorzata Jastrzębska Wydział Budownictwa Politechniki Śląskiej

dr hab. inż. arch. Magdalena Żmudzińska-Nowak, prof. Politechniki Śląskiej – pełnomocnik dziekana ds. Galerii Wydziału Architektury

Ewa Kokot – kierownik Domu Oświatowego Biblioteki Śląskiej   

 

2015-02-24 - Wymiana doświadczeń pomiędzy ośrodkami edukacji

23 lutego w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego odbyło się seminarium pt. „Wymiana dobrych praktyk w zakresie edukacji w terenie”. W spotkaniu uczestniczyła Karolina Kędroń z GEOsfery oraz Agnieszka Chećko – geolog powiatowy i Ewa Bałazińska z Urzędu  Miasta z Jaworzna oraz wicedyrektor Miejskiego Ogrodu Botanicznego w Zabrzu Tomasz Grochowski. Ogród reprezentowany był przez dyrektora oraz pracowników i edukatorów ekologicznych. Spotkanie miało na celu wzajemne przedstawienie działalności edukacyjnej placówek, podzielenie się doświadczeniami oraz nawiązanie współpracy.

 

 

Seminarium rozpoczęła kierownik Pracowni Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Weronika Papiesz, która omówiła edukację prowadzoną w ŚOB od 2003 r. Prowadząca przedstawiła wszystkie formy edukacji pozaformalnej prowadzonej przez ŚOB, począwszy od warsztatów organizowanych dla przedszkolaków, uczniów klas 1-3, 4-6, poprzez młodzież gimnazjalną i ponadgimnazjalną, do projektów edukacyjnych dla dorosłych, które cieszą się ogromną popularnością. ŚOB prowadzi edukację, której głównym celem jest kształtowanie właściwych postaw oraz uświadamianie, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa przyroda. Istotne jest również stworzenie dzieciom i młodzieży okazji do obserwowania w naturze zjawisk, o których uczą się w szkole.

 

 

Agnieszka Chećko z Jaworzna zaprezentowała działalność edukacyjną Ośrodka Edukacji Geologiczno-Ekologicznej w Jaworznie, utworzonego na terenie byłego kamieniołomu Sadowa Góra. Teren, mimo krótkiej działalności, stał się nietuzinkowym miejscem nauki i rekreacji. Eksploatacja złoża wapieni ujawniła tam bowiem liczne skamieniałości i pofałdowania dna, które świadczą o burzliwej historii tego miejsca, sięgającej 260 mln lat. Na ścianach wyrobiska widoczne są ślady różnorodnych zjawisk geologicznych, występują też szczątki szkieletowe. Oprócz tego jest również szeroka promocja walorów przyrodniczych. W GEOsferze można wypocząć przy ognisku, zobaczyć zrekonstruowane dinozaury, wziąć udział w warsztatach, wykładach i przespacerować się urokliwymi alejkami ogrodu sensorycznego.

 

 

Podczas dyskusji, która była kolejnym punktem seminarium, poruszane były nie tylko kwestie merytoryczne, ale również sprawy dotyczace pozyskiwania środków finansowych na edukację, nabór edukatorów, rozwiązywanie różnych problemów technicznych i organizacyjnych.

 

 

2015-02-23 - Zaproszenie do zgłaszania prac na wystawę fotograficzną o żubrach

Jeszcze do końca lutego można przesyłać fotografie związane z żubrami na wystawę fotograficzną, która otwarta zostanie we wrześniu w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie. Ekspozycja ta będzie jednym z wielu wydarzeń towarzyszących obchodom 150-lecia Ośrodka Hodowli Żubrów w Pszczynie.

 

W roku 1865 ówczesny właściciel lasów pszczyńskich, Jan Henryk XI Hochberg, książę von Pless, sprowadził z Białowieży cztery żubry (jednego byka i trzy krowy) w zamian za jelenie pszczyńskie. Pszczyńska hodowla jest najstarszą na świecie zamkniętą hodowlą tych zwierząt. Aktualnie to  rezerwat faunistyczny „Żubrowisko”.

 

Wystawa fotografii w Śląskim Ogrodzie Botanicznym towarzyszyć będzie konferencji naukowej „Żubry w lasach pszczyńskich – 150 lat hodowli”, która odbędzie się w dniach 10-11 września w Pszczynie.

 

Gorąco zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania swoich prac – zarówno profesjonalnych, jak i amatorskich. Organizatorzy, Stowarzyszenie Miłośników Żubrów, liczą na pomysłowość fotografów. Zdjęcia mogą przedstawiać zwierzęta w naturalnym środowisku, kompozycje artystyczne, pomniki żubrów, mogą również dotyczyć codziennej pracy autorów – jedynym ograniczeniem jest powiązanie z tematyką żubra.


Najlepsze fotografie zostaną pokazane zarówno na wystawie, jak i wydane w formie albumu dołączonego do tegorocznych materiałów konferencyjnych.


Szczegółowe informacje i wytyczne dostępne są w ZAPROSZENIU. Zachęcamy również do zapoznania się z treścią OŚWIADCZENIA.

 

 

fot. powiat.pszczyna.pl

2015-02-20 - Szkolenie z EkoPłatnika

20 marca o godz. 9 Śląski Urząd Marszałkowski planuje w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego zorganizować po raz kolejny szkolenie „Opłaty za korzystanie ze środowiska – EkoPłatnik – elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji”.

 

Szkolenie adresowane jest do podmiotów zobowiązanych do elektronicznego przesyłania wykazów opłat za korzystanie ze środowiska. Celem szkolenia jest przekazanie teoretycznej i praktycznej wiedzy z tego zakresu.  

 

Za pośrednictwem aplikacji „EkoPłatnik” podmiot korzystający ze środowiska może nieodpłatnie sporządzić wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Ponadto system ułatwia prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w przedsiębiorstwie. 

 

EkoPłatnik umożliwia:

  • wyliczenie wysokości należnych opłat na podstawie wprowadzonych do systemu danych,
  • wypełnienie wymaganych wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnej opłaty,
  • wydruk gotowych wykazów w celu przekazania ich do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego,
  • przesłanie drogą elektroniczną wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Należy pamiętać, że opłaty dotyczą wszystkich przedsiębiorców i instytucji (także m.in. szkół, szpitali, instytucji kultury) korzystających ze środowiska i zobowiązanych do ponoszenia opłat w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, poboru wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, składowania odpadów oraz sporządzania wykazów marszałkowi województwa.

 

Nie będzie to kolejna część, ale to samo szkolenie, które odbyło się w listopadzie, dla tych przedsiębiorców, którzy nie mogli w nim uczestniczyć.

 

Szkolenie odbędzie się 20 marca 2015 r. o godz. 9.00 w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie (ul. Sosnowa 5).

 

 

Wkrótce więcej szczegółowych informacji oraz karta zgłoszenia na szkolenie. 

2015-02-18 - Konferencja w Centrum Edukacji

16 stycznia w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej odbyła się konferencja pt. „Partnerzy we wsparciu uczestników Centrum Integracji Społecznej – rola podmiotów ekonomii społecznej i lokalnych pracodawców w aktywnej integracji i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu”.

 

Pani Anna Kozińska-Targiel – kierownik CIS – przedstawiła historię i działalność Centrum Społecznego Rozwoju, jako jednostki działającej na rzecz mikołowian zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Obecnie CIS realizuje projekt pn. „Szansa – Punkt Konsultacyjny oraz wsparcie w Centrum Integracji Społecznej w Mikołowie”, którego założenia omówiła Izabela Konieczny z Wydziału Rozwoju Miasta. Obecnie trwa już druga edycja projektu, a uczestniczą w niej  43 osoby. I edycję zakończyło 12 osób. Umowa projektowa opiewa na ponad milion sto tysięcy złotych z czego ok. 33 tys. są środkami Miasta Mikołowa. Projekt obejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz wyrównywania szans, podnoszenia kwalifikacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Jego celem jest spowodowanie prawidłowego funkcjonowania zawodowego i społecznego osób w nim uczestniczących.

 

Kolejny prelegent, pan Jarosław Szymkowiak – wiceprezes Spółdzielni Socjalnej Rybka, podzielił się swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia spółdzielni socjalnej i w ten sposób angażowania osób bezrobotnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

Uczestnicy konferencji, wśród których byli również pracodawcy, mogli poznać aspekty prawne związane z zatrudnieniem osób zstników Centrum Integracji Społecznej.

 

Jak wygląda projekt w praktyce zrelacjonował p. Mariusz Jadamus, który na co dzień sprawuje pieczę nad pracami wykonywanymi przez uczestników CIS na terenie Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego.

 

W konferencji wzięli udział m.in.: burmistrz Mikołowa – Stanisław Piechula wraz z zastępcami: Bogdanem Uliaszem i Mateuszem Handlem. Obecna była naczelnik Wydziału Rozwoju UM Mikołowa Alina Mzyk, przewodnicząca Komisji Rady Miejskiej Mikołowa ds. Społecznych – Iwona Spychała-Długosz, dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego – Paweł Kojs oraz uczestnicy, instruktorzy zawodu oraz koordynatorzy projektu CIS.

 

 

2015-02-10 - Przekaż 1% podatku na ratowanie starych odmian jabłoni

Kolejny rok kalendarzowy za nami. Ten podatkowy również. Czy chcemy, czy nie – wszyscy musimy rozliczyć się z fiskusem. Nie zapominajmy, że przywilejem każdego jest możliwość oddania 1% procenta swojego podatku na organizację pożytku publicznego.

 

Od 2010 roku taką organizacją jest Śląski Ogród Botaniczny, dzięki czemu każdy, dla kogo ważne jest przywracanie do środowiska starych odmian jabłoni, może wpłacić 1% podatku na ten właśnie cel. Dwa lata temu otrzymaliśmy 9 tys., a w zeszłym ponad 8 tys. złotych, za co serdecznie dziękujemy. Te znaczące kwoty niezbicie potwierdzają fakt, że cel ten jest istotny dla wielu mieszkańców nie tylko powiatu mikołowskiego, ale również całego regionu i Polski.

 

koksa pomarańczowa reneta szara

 

 

Kiedyś mogliśmy cieszyć się aż 600 różnymi smakami i aromatami jabłek. Teraz w większości supermarketów znajdziemy zaledwie kilka odmian, zazwyczaj owoce bez podanej nazwy, nawet jeśli różniące się wyglądem, to smakujące podobnie. W mniejszych sklepach spotkamy ligole, szamiony czy jonagoldy z idealnie gładką skórką. A czy ktoś pamięta jeszcze, jak smakuje reneta szara, koksa pomarańczowa, papierówka… Co chwilę odbieramy w Ogrodzie telefony od mieszkańców, którzy chcą, aby przyjechać do ich domostwa, w której rośnie stara jabłoń. Drzewa częstokroć już nie owocują, albo bardzo znikomo, ale ich właściciele pamiętają z dzieciństwa smak przepysznych, soczystych owoców. Chcieliby poznać, co to za odmiana i w jaki sposób można ją rozmnożyć. Po takim telefonie naukowcy udają się pod wskazany adres i jeśli okaże się, że takiej odmiany nie ma jeszcze w kolekcji zachowawczej starych odmian, pobierają zrazy, które następnie są szczepione na podkładkach. Działania te mają na celu utworzenie w przyszłości Narodowej Kolekcji Tradycyjnych Odmian Jabłoni, w której znajdować się będą wszystkie odmiany uprawiane na terenie Górnego Śląska, Śląska Opolskiego oraz północnej Jury Krakowsko-Częstochowskiej.

 

 

 

 

Głównym celem, jaki prześwieca akcji ochrony tradycyjnych odmian, jest zachowanie różnorodności genetycznej drzew owocowych z terenu województwa śląskiego. Wiele z tych odmian to gatunki ginące, mnóstwo z nich zostało zniszczonych masowo w latach sześćdziesiątych i zastąpionych niskopiennymi drzewkami – mówi Marta Jańczak, kurator Pracowni Kolekcji Naukowych, Zachowawczych i Ozdobnych. – Poza tym tradycyjne sadownictwo traktujemy jako dziedzictwo kulturowe Górnego Śląska. Prowadzony jest monitoring drzew pod kątem ich odporności na czynniki środowiska oraz różnego rodzaju patogeny. Kolekcje zachowawcze są również wykorzystywane do prowadzenia warsztatów edukacyjnych, popularyzują uprawę tradycyjnych odmian w ogrodach przydomowych oraz na działkach rekreacyjnych.

 

Do tej pory w Śląskim Ogrodzie Botanicznym zgromadziliśmy 270 odmian. Twój 1% pomoże uratować kolejne!

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.