Tablica 3

Pomnik przyrody

 

Pomnikami przyrody mogą być drzewa, krzewy lub twory przyrody nieożywionej szczególnie cenne ze względów naukowych, zabytkowych, kulturowych lub innych. Określają to:

  1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 2300) w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody, zawierające szczegółowe kryteria, na podstawie których może zostać ustanowiony pomnik przyrody;
  2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 268, poz. 2665) w sprawie wzorów tablic.

 

KRYTERIA OCENY DRZEW potencjalnych pomników przyrody:

 

KRYTERIA JAKOŚCIOWE to wiek, występowanie w skupiskach (np. aleje lub szpalery), pokrój lub inne cechy wyglądu, w tym wysokość drzewa i szerokość korony, a także wyjątkowe walory przyrodnicze, naukowe, kulturowe, historyczne lub krajobrazowe.

 

KRYTERIUM ILOŚCIOWE to obwód pnia mierzony na wysokości 130 cm (tzw. pierśnica). Gatunkom drzew przypisane są obwody, których osiągnięcie stwarza możliwość nadania statusu pomnika przyrody. Na przykład dla dębu szypułkowego wynosi on 300 cm, jesionu – 250 cm, gruszy polnej – 150 cm, głogu i czereśni ptasiej – 100 cm.

 

Pomniki przyrody ustanawia Rada Gminy lub Rada Miasta. W powiecie mikołowskim znajduje się 65 pomników przyrody, z czego 7 - w granicach Mikołowa. W okolicach Fiołkowej Góry rośnie znacznie ponad sto drzew i krzewów o wymiarach kwalifikujących je do ochrony jako pomniki przyrody. Oprócz gatunków pokazanych na tej tablicy są to również głogi, brzozy, trzmieliny, leszczyny, klony, graby. Część (około 30) drzew i krzewów „pomnikowych” można zobaczyć ze ścieżki.

 

Nie wiemy, czy piękne „pomnikowe” drzewa rosnące przy naszej ścieżce To pozostałość dawnego lasu, czy efekt celowych nasadzeń, czy może „tylko” wynik spontanicznej regeneracji drzewostanu. Ważne jest, że jest to starodrzew liczący sobie co najmniej 200 lat mający wiele cech grądu, czyli lasu naturalnego dla tego terenu. Tworzą go dęby, głogi, jesiony, dzikie gatunki gruszy i czereśni, a także krzewy leszczyny. Niektóre spośród tych okazów spełniają wymagania, aby stać się pomnikami przyrody.

 

A oto najpiękniejsze „olbrzymy”, które możemy podziwiać, spacerując ścieżką!

 

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior

Obwód w pierśnicy: 276 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 150 lat

 

Jesion wyniosły Fraxinus excelsior

Obwód w pierśnicy: 277 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 150 lat

 

Dąb szypułkowy Quercus robur

Obwód w pierśnicy: 323 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 230 lat

 

Dąb szypułkowy Quercus robur

Obwód w pierśnicy: 376 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 260 lat

 

Grusza polna Pyrus communis

Obwód w pierśnicy: 232 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 150 lat

 

Czereśnia ptasia Prunus avium

Obwód w pierśnicy: 252 cm

Prawdopodobny wiek drzewa: 100 lat

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.