Statut Ogrodu


Statut Związku Stowarzyszeń pod nazwą
„Śląski Ogród Botaniczny”


tekst jednolity po zmianach wprowadzonych Uchwałą nr 8/XXVII/17 Walnego Zgromadzenia Związku Stowarzyszeń pod nazwą „Śląski Ogród Botaniczny” z dnia 22.06.2017 r.Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§ l


Śląski Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie ustawy - ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142,poz.1592 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001r., Nr 142 poz. 1590 ze zm.), ustawy dnia 7 kwietnia 1989r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001r., Nr 79, poz. 855) oraz na podstawie niniejszego Statutu.


§ 2


1. Terenem działania związku stowarzyszeń Śląski Ogród Botaniczny, zwanego dalej Związkiem, jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a jego siedzibą jest miasto Mikołów.
2. Dla realizowania swych celów Związek może prowadzić działalność poza granicami państwa.
3. Związek działa na rzecz ogółu społeczności.
4. Związek posiada osobowość prawną.
5. Czas trwania Związku jest nieograniczony.
6. Związek w celu realizacji zadań statutowych może tworzyć jednostki organizacyjne na ternie Polski nie posiadające osobowości prawnej oraz zatrudniać pracowników.


§ 3


Związek może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.


§ 4


1. Związek może używać pieczęci, posiadać odznakę organizacyjną oraz logo zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2
Cele i sposoby działania
§ 5


1. Celami statutowymi Związku są: badania naukowe, działalność dydaktyczna, edukacyjna oraz ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
2. Ponadto, celami związku są:
a) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
b) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości społecznej,
c) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
d) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
e) wspieranie wolontariatu,
f) wspieranie innych podmiotów, szczególnie mających podobne cele statutowe lub podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych,
g) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
h) pomoc społeczna,
i) działalność charytatywna i dobroczynność,
j) ochrona i promocja zdrowia,
k) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
l) kultura fizyczna i sport,
m) krajoznawstwo,
n) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
3. Związek realizuje swoje cele statutowe stanowiące działalność pożytku publicznego w ramach działalności nieodpłatnej i odpłatnej poprzez:
3.1. Prowadzenie badań naukowych w szczególności:
a) ochrony i zachowania różnorodności biologicznej i genetycznej roślin,
b) biosystematyki i taksonomii oraz analizy zmienności roślin,
c) gromadzenia kolekcji roślin, które mogą być wykorzystane w produkcji roślinnej i ochronie środowiska oraz ich oceny naukowej i użytkowej,
d) opracowywania i stosowania technik genetyki i biotechnologii do poszerzania zmienności genetycznej roślin i jej praktycznego wykorzystania,
e) badania wpływu zanieczyszczenia środowiska na rośliny oraz roli roślin w ograniczaniu szkodliwego oddziaływania różnych zanieczyszczeń,
f) wykorzystania roślin jako wskaźników zmian klimatycznych i innych antropogenicznych przemian środowiska,
g) zrównoważonego rozwoju oraz implementacji międzynarodowych umów i traktatów dotyczących różnorodności biologicznej i zmian klimatycznych,
h) biomimetyki i biotechniki,
i)bio-inwentyki i bio-innowacyjności,
j)botaniki leśnej,
k) botaniki farmaceutycznej,
l)agrobotaniki i aklimatyzacji roślin użytkowych,
m) filozofii przyrody i ekofilozofii,
n) roślin energetycznych i produkcji biomasy roślinnej,
o) historii botaniki,
p) nauk o Ziemi,
q) oraz innych związanych z relacją człowieka ze środowiskiem.
3.2.Prowadzenie działalności dydaktycznej w tym w szczególności dla szkół i przedszkoli z zakresu botaniki, genetyki i biotechnologii roślin, ogrodnictwa oraz bioagronomii, leśnictwa, ekologii, ochrony środowiska i krajobrazu oraz zrównoważonego rozwoju;
3.3.Upowszechnianie wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, rolniczych i leśnych, a w szczególności zagadnień dotyczących wykorzystania roślin przez człowieka oraz problematyki zagrożenia i ochrony przyrody oraz środowiska naturalnego;
3.4.Udostępnianie społeczeństwu urządzonych kolekcji roślinnych, ekspozycji i wystaw na terenie jednostek organizacyjnych Związku dla celów popularyzacyjno-edukacyjnych;
3.5. Organizowanie uprawy, promocji i dystrybucji roślin, zwłaszcza dla ekorolnictwa, szkółkarstwa, ogrodnictwa i ochrony środowiska;
3.6.Organizowanie i udostępnianie terenów i budynków należących i zarządzanych przez ZS ŚOB na cele edukacyjne, naukowe, kulturalne i rekreacyjne;
3.7.Działalność oświatową i edukacyjną;
3.8.Działalność wydawniczą;
3.9.Działalność promocyjną i informacyjną;
3.10. Działalność stypendialną;
3.11. Działalność sportową i kulturalną;
3.12. Działania na rzecz zwiększenia aktywności gospodarczej i społecznej;
3.13. Prowadzenie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego;
3.14. Wsparcie logistyczne podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw;
3.15. Udzielanie wszelkiego rodzaju podmiotom, w tym w szczególności podmiotom ekonomii społecznej, podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym pomocy organizacyjnej;
3.16. Udzielanie wsparcia finansowego i pomocy społecznej;
3.17. Działalność na rzecz rolników i sektora rolnego;
3.18. Udzielanie pomocy organizacyjnej i materialnej dla podmiotów, które w szczególności prowadzą badania nad nowymi technologiami i wyrażają wolę ich zastosowania oraz firm, które wprowadzają nowe rozwiązania w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, z przeznaczeniem tej pomocy na nowe technologie, rozwiązania organizacyjne i zarządzanie;
3.19. Działanie na rzecz integracji europejskiej i współpracy z europejskimi instytucjami, partnerami samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi, poprzez realizację programów;
3.20. Działanie na rzecz młodzieży, absolwentów, kobiet oraz grup marginalizowanych;
3.21. Organizowanie staży i misji gospodarczych służących wzajemnej wymianie doświadczeń i informacji;
3.22. Konsultacje, udzielanie informacji i doradztwo;
3.23. Promocja i organizacja wolontariatu;
3.24. Udzielanie pomocy finansowej;
3.25. Organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa;
3.26. Udział i organizację wszelkiego rodzaju imprez;
3.27. Promowanie i propagowanie idei Stowarzyszenia z wykorzystaniem Internetu;
3.28. Działalność leczniczą i rehabilitacyjną;
3.29. Współpracę z innymi podmiotami, w tym w szczególności z administracją publiczną, podmiotami ekonomii społecznej, przedsiębiorcami i osobami fizycznymi.


§ 6


Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i rozmiarach służących realizacji jego celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Działalność ta może stanowić wyłącznie działalność uboczną Związku. Dochód z działalności gospodarczej jest w całości przeznaczony na realizację celów statutowych.


Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 7


1. Członkowie Związku dzielą się na:
a. zwyczajnych,
b. wspierających,
c. honorowych.
2. Członkami zwyczajnymi są osoby prawne o celach nie zarobkowych, w szczególności: jednostki samorządu terytorialnego, organizacje zrzeszające przedsiębiorców, oraz stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, które zgłoszą przystąpienie do Związku w formie pisemnej i zostaną przyjęte przez Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń na wniosek Zarządu.
3. Członek zwyczajny działa przez swojego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka, wynikające z przynależności do związku.
4. Członkowie zwyczajni, działając poprzez swoich przedstawicieli, mają prawo:
a) wybierać i być wybieranymi do władz związku,
b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
c) współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy i jego realizacji,
d) zgłaszać wnioski dotyczące działalności związku,
e) brać udział w Walnych Zgromadzeniach oraz odczytach, kursach, konferencjach i innych formach działalności, organizowanych przez Związek,
f) wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń i sprawozdań z działalności,
g) korzystać z pomocy organizacyjno-technicznej i poradnictwa Związku,
h) nosić odznakę Związku.
5. Członkiem wspierającym może być osoba prawna o celach zarobkowych i osoba fizyczna, która popiera działalność Związku i deklaruje wsparcie finansowe na jego rzecz (pisemnie). Przyjmowanie i skreślenie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.
6. Członek wspierający ma prawo:
a) uczestniczyć z głosem doradczym samodzielnie lub poprzez upoważnionego przedstawiciela w Walnym Zgromadzeniu Związku,
b) zgłaszać wnioski dotyczące działalności Związku,
c) współuczestniczyć w tworzeniu programu pracy Związku i jego realizacji,
d) brać udział w odczytach, kursach, konferencjach i innych formach działalności organizowanych przez Związek,
e) nosić odznakę Związku.
7. Członkami honorowymi Związku mogą być osoby fizyczne i prawne, szczególnie zasłużone dla działalności Związku. Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia na wniosek Zarządu.


§ 8


Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
a) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
b) czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
c) godne reprezentowanie miana członka Związku,
d) regularne opłacanie składek członkowskich,
e) upowszechnianie zagadnień botaniki i problematyki ochrony środowiska w swoim środowisku społecznym, zawodowym.


§ 9


Do statutowych obowiązków członka wspierającego należy:
a) czynne popieranie działalności statutowej,
b) wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń finansowych,
c) stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Związku,
d) godne reprezentowanie miana członka Związku,
e) upowszechnianie zagadnień botaniki i problematyki ochrony środowiska w swoim środowisku społecznym, zawodowym.


§ 10


Utrata statusu członka Związku następuje w przypadku:
a) dobrowolnego wystąpienia ze Związku zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnego oświadczenia,
b) skreślenia z listy członków Związku na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia członków Związku:
 na wniosek Zarządu z powodu zalegania w płatności składek lub innych zdeklarowanych świadczeń w okresie dłuższym niż rok, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia,
 na wniosek Komisji Rewizyjnej i/lub Zarządu w przypadku stwierdzonego działania na szkodę Związku lub wyraźnego konfliktu interesu.
c) utraty osobowości prawnej w odniesieniu do osób prawnych,
d) pozbawienia godności członka honorowego w wyniku uchwały Walnego Zgromadzenia.


§ 11


1. Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o skreśleniu lub pozbawieniu godności członka honorowego, podając przyczynę i pouczając o prawie i terminie do wniesienia odwołania oraz organie uprawnionym do jego rozpatrzenia.
2. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub pozbawieniu godności przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia. Od uchwały Walnego Zgromadzenia odwołanie nie przysługuje.
3. Ponowne przyjęcie do Związku podmiotów, które utraciły członkostwo na podstawie § 10 pkt. b Statutu, następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków na wniosek Zarządu.


Rozdział 4
Struktura organizacyjna władz
§ 12


1. Władzami Związku są:
a) Walne Zgromadzenie,
b) Zarząd,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Walne Zgromadzenie stanowią przedstawiciele - delegaci skierowani przez zarządy członków zwyczajnych na okres 4-letniej kadencji, licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji, delegat pełni obowiązki do dnia wyboru nowego delegata.
3. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a wybór ich członków odbywa się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów. Po upływie kadencji członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej pełni obowiązki do dnia wyboru nowego członka Zarządu lub członka Komisji Rewizyjnej.
4. Funkcje Prezesa Zarządu i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej można pełnić tylko przez kolejne dwie kadencje. Czasokres pełnienia innych funkcji w Związku nie podlega ograniczeniu.
5. W razie ustąpienia w czasie trwania kadencji członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej bądź innej okoliczności powodującej zmniejszenie ich składu, uchwałę o uzupełnieniu podejmie Walne Zgromadzenie Członków.


Rozdział 5
Walne Zgromadzenie
§ 13


Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Związku powołaną do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania: Walne Zgromadzenie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.


§ 14


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie zmian Statutu Związku,
b) ustalanie liczby członków Zarządu od czterech do sześciu członków,
c) wybór Prezesa i dwóch Wiceprezesów oraz odwoływanie z tych funkcji,
d) wybór pozostałych członków Zarządu oraz odwoływanie z tych funkcji,
e) wybór członków Komisji Rewizyjnej oraz odwoływanie z tych funkcji,
f) powoływanie na wniosek Zarządu członków Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego,
g) uchwalenie wysokości składek członkowskich,
h) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bądź odmowy udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
i) uchwalanie, na wniosek Zarządu, planu finansowego Związku i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
j) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów i pożyczek,
k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
m) podejmowanie uchwał o tworzeniu jednostek organizacyjnych Związku
n) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
o) podejmowanie uchwał o przyjęciu i skreśleniu członków zwyczajnych i wspierających,
p) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Związku i przeznaczenia jego majątku,
q) podejmowanie uchwał o przynależności Związku do krajowych i międzynarodowych organizacji oraz delegowanie przedstawicieli do tych organizacji,
r) ustalanie zasad wynagradzania Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.

 

§ 15


1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz do roku, zawiadamiając członków Związku, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. Zarząd co cztery lata zwołuje Walne Zgromadzenie Wyborcze.
3. Do zawiadomienia określonego w § 15 ust.1 należy załączyć projekty stosownych uchwał.


§ 16


Walne Zgromadzenie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.


§ 17


Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych członków posiedzenia stacjonarnego wynosi co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania; w przypadku głosowania za pomocą środków elektronicznych i teleinformatycznych, jeżeli ważny głos został oddany przez co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania.


§ 18


Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów jeżeli postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 19


1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Komisji Rewizyjnej
c) na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane, a obrady mogą odbywać się zarówno stacjonarnie jak i za pomocą mediów elektronicznych i teleinformatycznych. Szczegółowy tryb obradowania określa Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie musi być zwołane nie później niż w ciągu miesiąca od daty podjęcia uchwały lub zgłoszenia wniosku.


Rozdział 6
Zarząd
§ 20


Zarząd jest organem wykonawczym Związku, kierującym całokształtem jego działalności i odpowiadającym za swą pracę przed Walnym Zgromadzeniem.


§ 21


Do zakresu działania Zarządu należy w szczególności:
a) przedstawianie na Walnym Zgromadzeniu projektu planu finansowego,
b) składanie na Walnym Zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu merytorycznego i finansowego,
c) uchwalanie rocznych programów pracy Związku,
d) zatwierdzanie rocznych planów działania jednostek organizacyjnych Związku
e) podział dostępnych środków finansowych pomiędzy jednostki organizacyjne Związku
f) zwoływanie Walnych Zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na Walne Zgromadzenie,
g) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
h) podejmowanie wszelkich uchwał i decyzji niezastrzeżonych dla kompetencji innych władz statutowych Związku a niezbędnych dla jego prawidłowej statutowej działalności,
i) współdziałanie z Radą Naukową w sprawach dotyczących działalności naukowej,
j) występowanie z wnioskami do Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjmowania do Związku nowych członków spełniających warunki statutowe oraz w sprawach skreślenia z listy członków Związku,
k) wnioskowanie o nadanie odznak i nagród,
l) wnioskowanie, na Walnym Zgromadzeniu Członków, o utworzenie jednostek organizacyjnych Związku, o których mowa w § 26.
m) wybór Dyrektorów jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 26, zgodnie z zasadami określonymi w § 27
n) uchwalenie zasad zatrudniania i wynagradzania Dyrektorów jednostek organizacyjnych Związku,
o) uchwalenie na wniosek Dyrektora Regulaminu organizacyjnego jednostki organizacyjnej Związku
p) powoływanie stałych i doraźnych komisji dla realizacji określonych uchwał Zarządu wykraczających poza zakres obowiązków Dyrektora jednostki organizacyjnej.


§ 22


Zarząd składa roczne sprawozdanie ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu.


§ 23


1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej 1/2 członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa.


§ 24


1. Tryb pracy Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.
2. Za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie.

 

Rozdział 6a
Jednostki organizacyjne Związku Stowarzyszeń


§ 25


1. Jednostki organizacyjne Związku Stowarzyszeń nie posiadają osobowości prawnej
2. Jednostką organizacyjną tworzoną na mocy niniejszego Statutu jest ogród botaniczny pod nazwą Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.
3. Jednostki organizacyjne tworzone są na Wniosek Zarządu na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Członków.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków określa typ jednostki organizacyjnej, jej nazwę oraz miejsce jej działania.
5. Jednostką organizacyjną Związku kieruje Dyrektor, powołany przez Zarząd Związku zgodnie z §21, ust. m oraz n oraz § 27 niniejszego statutu.


§ 26


W Związku Stowarzyszeń mogą być tworzone jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej następujących typów:
a. ogrody botaniczne,
b. arboreta,
c. palmiarnie.


§ 27


Tryb powoływania Dyrektorów jednostek organizacyjnych Związku
1. Zarząd zatrudnienia w drodze konkursu Dyrektora jednostki organizacyjnej Związku, o której mowa w § 26,
2. Do czasu rozstrzygnięcia konkursu Zarząd może powierzyć pełnienie obowiązków Dyrektora wskazanemu przez siebie pracownikowi Związku.
3. W celu przygotowania i przeprowadzenia konkursu Zarząd powołuje trzyosobową komisję konkursową dla wyboru Dyrektora jednostki organizacyjnej.
4. W skład Komisji wchodzą:
a. przedstawiciel Zarządu,
b. przedstawiciel Rady Naukowej Śląskiego Ogrodu Botanicznego oraz
c. przedstawiciel Członka Zwyczajnego Związku, na którego terenie utworzona została jednostka organizacyjna Związku,
5. Zakres pełnomocnictwa Dyrektora i czas jego obowiązywania określa Zarząd odrębną uchwałą, która precyzuje w jakich obszarach Dyrektor działa jednoosobowo w imieniu Zarządu.
6. Pełnomocnictwo udzielone Dyrektorowi może być:
 ogólne - do wszystkich czynności w zakresie zwykłego zarządu; - w zakres czynności zwykłego zarządu wchodzą te działania faktyczne i prawne, które mają na celu utrzymanie rzeczy w dotychczasowym stanie, związanych z jej bieżącym wykorzystywaniem. Do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu potrzebne jest pełnomocnictwo określające ich rodzaj,
 rodzajowe - pełnomocnictwo rodzajowe upoważnia do dokonywania w imieniu Zarządu wielokrotnego powtarzania pewnych określonej czynności prawnych, np. jednoosobowego wykonywania czynności pracodawcy wobec pracowników jednostki, do jednoosobowego podpisywania zobowiązań finansowych jednostki w imieniu Zarządu, lub ogłaszania przetargów,
 szczególne - do określonych czynności; pełnomocnictwo dotyczące wykonania konkretnej, określonej czynności, np. kupna/sprzedaży wskazanej nieruchomości.


§ 28


1. Dyrektor jednostki organizacyjnej Związku wykonuje powierzone mu przez Zarząd Związku zadania i, w zakresie przyznanych przez Zarząd Związku upoważnień, jednoosobowo ponosi odpowiedzialność za realizację planu zadaniowego oraz finansowego podległej jednostki.
2. Plan zadaniowy i finansowy jednostki uchwala Zarząd, na podstawie propozycji zgłoszonej przez Dyrektora jednostki organizacyjnej, w oparciu o przyjęty przez Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń plan finansowy Związku Stowarzyszeń.
3. W celu wykonywania powierzonych przez Zarząd zadań, i w ramach środków określonych przez plan finansowy jednostki, oraz w oparciu o posiadane pełnomocnictwa, Dyrektor prowadzi politykę kadrową jednostki organizacyjnej Związku Stowarzyszeń.
4. Dla prawidłowej realizacji powierzonych zadań Dyrektor współdziała z organami administracji państwowej i samorządowej, związkami społecznymi, a także innymi instytucjami.
5. Dyrektor Śląskiego Ogrodu Botanicznego jest jednocześnie odpowiedzialny za prowadzenie spraw formalnych i finansowo-administracyjnych Związku Stowarzyszeń, a sekretariat Śląskiego Ogrodu Botanicznego pełni również funkcję biura Związku Stowarzyszeń.


§ 29


Struktura jednostek organizacyjnych Związku Stowarzyszeń określona jest przez Regulaminy Organizacyjne jednostek. Regulaminy organizacyjne są uchwalane zgodnie z §21 ust. o.


Rozdział 7
Komisja Rewizyjna
§ 30


1. Komisja Rewizyjna jest powołana do sprawowania kontroli nad działalnością Związku.
2. W skład Komisji wchodzi trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępcę.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:
3.1 być jednocześnie członkami Zarządu lub pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa czy podległości z tytułu zatrudnienia,
3.2 być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
3.3 otrzymywać z tytułu członkowstwa z Komisji Rewizyjnej zwrotu uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenia w wysokości wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.


§ 31


Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a. kontrolowanie, dwa razy w roku, całokształtu działalności Związku, a przede wszystkim jego gospodarki finansowej pod względem legalności, celowości i gospodarności wydatków oraz opłacania składek,
b. wydawanie zaleceń pokontrolnych oraz określenie sposobów i terminów usunięcia nieprawidłowości,
c. wnioskowanie o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d. opiniowanie wniosku Zarządu o zatwierdzenie planu finansowego i sprawozdań finansowych,
e. zwoływanie Walnego Zgromadzenia w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,
f. prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli zewnętrznej i wewnętrznej. Posiedzenie Zarządu w takim przypadku winno się odbyć nie później niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku (żądania).


§ 32


Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu


§ 33


Szczegółowy zakres, zasady i tryb postępowania Komisji Rewizyjnej określa odrębny regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalony przez Komisję.


§ 34


Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.


§ 35


Komisja Rewizyjna w celu wykonywania swych zadań kontrolnych jest upoważniona do:
1. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Związku,
2. żądania od Członków Zarządu złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień.


§ 36


Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innej funkcji we władzach Związku ani podejmować pracy w Związku.


Rozdział 8
Działalność naukowa
§ 37


Działalność naukowo – badawcza Związku prowadzona jest przez jednostki organizacyjne, o których mowa w § 26 oraz współpracujące z nimi jednostki naukowe i naukowo – dydaktyczne realizujące cele wymienione w § 5 niniejszego statutu.


§ 38


1. W celu sprawowania nadzoru merytorycznego nad działalnością naukowo-badawczą Walne Zgromadzenie członków na wniosek Zarządu powołują Radę Naukową na czteroletnią kadencję, licząc od dnia wyboru. Po upływie kadencji członkowie Rady Naukowej pełnią obowiązki do dnia wyboru kolejnego jej składu.
2. Do podstawowych zadań Rady naukowej należy czuwanie nad poziomem pracy naukowej jednostek organizacyjnych Związku i nad rozwojem jego kadr naukowych w szczególności:
a. inicjowanie badań naukowych oraz ocena ich przebiegu i poziomu,
b. rozpatrywanie i przyjmowanie programów badań naukowych, programów współpracy z zagranicznymi instytucjami naukowymi oraz programów wydawniczych Związku,
c. rozpatrywanie sprawozdań z działalności badawczej Związku; dokonywanie oceny wyników badań i ich wykorzystania w gospodarce i kulturze narodowej; dokonywanie oceny wyników kształcenia kadr naukowych; przekładanie Zarządowi Związku opinii i wniosków w tych sprawach,
d. ocena merytoryczna zgłaszanych przez jednostki organizacyjne związku projekty naukowe i projekty kolekcji naukowych i naukowo dydaktycznych.
e. ocena poziomu wydawnictw naukowych i naukowo – dydaktycznych Związku,
f. występowanie do Zarządu Związku w sprawie kierunków rozwoju Związku,
g. ocena aktywności naukowej pracowników naukowo-badawczych oraz efektów pracy innych grup pracowników związanych z podstawową działalnością Związku,
h. udział przedstawiciela Rady w pracach komisji konkursowych ds. wyboru Dyrektora jednostki.
i. opiniowanie kandydatów do zatrudnienia w charakterze pracowników naukowych oraz awansów tych pracowników,
j. zgłaszanie wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora,
k. zgłaszanie kandydatur do nagród naukowych,
l. opiniowanie kandydatów na kierowników i kuratorów pracowni naukowych,
m. opiniowanie zmian struktury organizacyjnej Związku,
n. podejmowanie uchwał w innych sprawach.


§ 39


1. Rada Naukowa wybiera ze swojego grona przewodniczącego Rady i 2 jego zastępców oraz sekretarza, którzy tworzą Prezydium Rady Naukowej.
2. Prezydium Rady Naukowej pomiędzy zebraniami Rady wykonuje jej zadania szczególnie dotyczące opiniowania spraw bieżących Związku.


§ 40


„Uchwały Rady Naukowej zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.”


Rozdział 9
Majątek
§ 41

 

1. Majątek Związku stanowią w szczególności: nieruchomości, ruchomości, fundusze i papiery wartościowe.
2. Źródłami powstania majątku Związku są:
a. składki członkowskie,
b. dochody z działalności gospodarczej,
c. dochody z majątku Związku,
d. dotacje celowe instytucji krajowych i zagranicznych,
e. dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetu państwa,
f. darowizny, spadki, zapisy,
g. dochody z ofiarności publicznej,
h. nawiązki sądowe lub orzekane przez sąd świadczenia pieniężne,
i. inne źródła przewidziane prawem.


§ 411


1. Zabrania się udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanymi dalej osobami bliskimi.
2. Zabrania się przekazywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Zabrania się wykorzystywania majątku Związku na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika ze statutowego celu Związku.
4. Zabrania się zakupu na szczególnych zasadach towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie, członkowie organów lub pracownicy Związku oraz ich osoby bliskie.


§ 42


Gospodarka finansowa Związku prowadzona jest w oparciu o roczny plan finansowy uchwalony przez Walne Zgromadzenie oraz o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.


§ 43

 

Oświadczenia woli w imieniu Związku składa Prezes wraz z członkiem Zarządu albo dwóch członków Zarządu lub osoby przez nich upoważnione.


Rozdział 10
Zmiana statutu i rozwiązanie Związku
§ 44


Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.


§ 45


Rozwiązanie Związku wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej bezwzględną większością 3/4 głosów w obecności 3/4 uprawnionych do głosowania członków.


§ 46


Zmiana statutu oraz rozwiązanie Związku mogą być przedmiotem Walnego Zgromadzenia wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.


§ 47


a) w przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Likwidacyjną.
b) uchwała o rozwiązaniu Związku określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostaje przeznaczony jej majątek.
c) w sprawach nie uregulowanych w Statucie, mają odpowiednio zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 79/01/855). 

 

Statut do pobrania

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.