Regulamin warsztatów

1.    Warsztaty prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00, wyjątkowo również po 15.00 oraz w soboty i niedziele.
2.    Aktualna oferta edukacyjna i cennik znajdują się na stronie internetowej www.obmikolow.robia.pl w zakładce EDUKACJA.
3.    Rezerwacji warsztatów należy dokonać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. W przypadku pytań można skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 (534 994 575) lub mailowo (edukacja@sibg.org.pl), a następnie należy wypełnić formularz.
4.    Wypełnienie formularza oznacza zgłoszenie chęci uczestnictwa w warsztatach i nie jest jednoznaczne z ostatecznym zarezerwowaniem terminu. Informacja o akceptacji zgłoszenia zostanie przekazana telefonicznie lub mailowo, w przypadku zajętego terminu zostanie zaproponowany inny termin lub/i temat warsztatów.
5.    W trakcie rezerwacji warsztatów należy poinformować koordynatora o wieku, liczbie, niepełnosprawności (fizycznej, umysłowej) oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczestników.
6.    Należy przestrzegać wymaganej maksymalnej liczby uczestników warsztatów (16 osób dla warsztatów mikroskopowych, 25 osób dla pozostałych warsztatów).
7.    Odpowiednio wcześniej, a najpóźniej dzień przed terminem warsztatów, należy zgłosić koordynatorowi wszelkie zmiany odnośnie wieku, liczby, niepełnosprawności oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych uczestników.
8.    Na życzenie grupy czas warsztatów może ulec skróceniu lub wydłużeniu.
9.    Po wcześniejszej rezerwacji grupa może również skorzystać z miejsca ogniskowego i zamówić prowiant na ognisko. Kwestię korzystania z miejsca ogniskowego reguluje Regulamin ogniska.
10.    W przypadku osób z niepełnosprawnościami fizycznymi i osób starszych możliwy jest wjazd busem na Sośnią Górę po uprzednim uzgodnieniu tego z koordynatorem.
11.    W przypadku spóźnienia grupy warsztaty mogą zostać skrócone o odpowiednią liczbę minut.
12.    Ustalona godzina warsztatów jest godziną rozpoczęcia warsztatów. Jeśli przed warsztatami grupa chce skorzystać z toalety, odpocząć lub coś zjeść, powinna przyjechać odpowiednio wcześniej. W innym przypadku tego typu przerwy mogą się odbyć, ale kosztem czasu przeznaczonego na warsztaty. Podobnie jeśli grupa chce zrobić przerwę w trakcie warsztatów, czas trwania warsztatów nie ulega wydłużeniu, a przerwa odbywa się kosztem czasu przeznaczonego na warsztaty.
13.    Rodzice nie biorą udziału w warsztatach, chyba że pełnią rolę opiekunów grupy lub było to wcześniej ustalone z koordynatorem.
14.    W zależności od rodzaju warsztatów, liczby, wieku i stopnia niepełnosprawności uczestników może zostać wprowadzony podział na grupy.
15.    W weekendy ceny usług edukacyjnych wzrastają o 50%. Płatność za warsztaty dokonywana jest gotówką w dniu warsztatów lub przelewem. Za warsztaty wystawiana jest faktura lub paragon.
16.    Udział w warsztatach dofinansowanych jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na podanie imion i nazwisk uczestników oraz na dokumentację fotograficzną warsztatów, które wykorzystywane są wyłącznie do celów projektu.
17.    Ubranie i obuwie uczestników powinno być dostosowane do warsztatów terenowych, stosowne do pory roku i pogody. Należy również pamiętać o ochronie przed słońcem, deszczem i kleszczami.
18.    W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub nieodpowiedniego stroju uczestników edukator ma możliwość zmiany tematu warsztatów i przebiegu trasy warsztatów lub ich części.

19.    W wyjątkowych sytuacjach (choroba edukatora i inne czynniki losowe), kiedy nie da się zastąpić edukatora innym, który poprowadzi ten sam temat, koordynator może zaproponować grupie inny temat warsztatów.
20.    Opiekun grupy ma ze sobą apteczkę. Ewentualnie w przypadku skaleczenia można skorzystać z apteczki, która znajduje się w sekretariacie Śląskiego Ogrodu Botanicznego.
21.    W trakcie warsztatów opiekun grupy przebywa z grupą i sprawuje nad nią opiekę.
22.    Edukatorzy odpowiadają wyłącznie za merytoryczny przebieg warsztatów. Nie odpowiadają za kwestie bezpieczeństwa i zachowania związane ze zwykłą opieką wychowawczą. W przypadku rażącego zachowania uczestników lub złamania zasad Regulaminu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Regulaminu warsztatów edukacyjnych lub Regulaminu ogniska edukator ma prawo przerwać zajęcia bez zwrotu kosztów.
23.    Za wszelkie zniszczenia w trakcie warsztatów pełną odpowiedzialność materialną ponosi osoba, która wyrządziła szkodę lub jej prawni opiekunowie.
24.    Wszelkie niejasności oraz problemy wyjaśniane są z kierownikiem Pracowni Edukacji.
25.    Udział w warsztatach i ognisku oznacza akceptację Regulaminu Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie, Regulaminu warsztatów i Regulaminu ogniska.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.