KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

Informacje o ochronie oraz sposobie przetwarzania danych osobowych przez:

 

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl;

 

Od dnia 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich wykorzystywanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie UE.

 

Wychodząc naprzeciw wymogom stawianym przez nowe regulacje i wypełniając obowiązek prawny nałożony przez ww. Rozporządzenie, zachowując zasadę transparentności informujemy, że:

 

I. Administrator danych osobowych

 

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń, ul. Sosnowa 5, 43-190 Mikołów, sibg@sibg.org.pl; NIP: 635-168-17-50, REGON 278108970, KRS: 0000163011
 • w sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się z Patrykiem Bubłą - z-ca dyrektora ds. administracyjno-technicznych, adres jw., tel. 533 064 769.

 

II. Cel oraz podstawa wykorzystywania danych osobowych:

 

Dane osobowe pozyskiwane są w wyniku działalności Śląskiego Ogrodu Botanicznego Związku Stowarzyszeń dla celów takich jak:

 

 • realizacja obowiązków prawnych m.in. przechowywanie danych dotyczących korespondencji elektronicznej/pocztowej, przechowywanie dokumentacji związanej z prowadzeniem działalności statutowej, w tym działalności edukacyjnej;
 • wystawianie faktur i prowadzenie sprawozdawczości, prowadzenia dokumentacji księgowej;
 • prowadzenie dokumentacji rozliczeń wniosków o dofinansowanie w trakcie trwania projektów i w trakcie ich trwałości;
 • realizacji uprawnień reklamacyjnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy;
 • zawarcie oraz realizacja umowy między Śląskim Ogrodem Botanicznym Związkiem Stowarzyszeń a podmiotami zewnętrznymi,
 • przeciwdziałanie oraz dochodzenie roszczeń lub należności, względnie zawiadamiania właściwych organów,
 • weryfikacja zdolności płatniczych;
 • pozostałe prawnie uzasadnione działania Związku Stowarzyszeń;

 

Dane osobowe potrzebne do realizacji obowiązków prawnych wykorzystywane będą przez Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń:

 

 • przez czas wykonania tych obowiązków,
 • przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane,
 • przez czas, w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku.

 

III. Przekazywanie danych

 

Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym podmiotom:

 

 • pracownikom oraz współpracownikom, a także podmiotom świadczącym nam usługi doradcze i konsultacyjne,
 • podmiotom świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym,
 • podmiotom świadczącym usługi kurierskie oraz pocztowe (w celu prowadzenia niezbędnej korespondencji w powierzonych nam sprawach)
 • organom publicznym upoważnionym do kontroli;
 • dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 • dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

 

IV. Prawo dostępu do danych

 

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych uprawniają Państwa do wystąpienia do nas z żądaniem:

 

 1. udzielenia informacji o przetwarzanych danych,
 2. wydania kopii przetwarzanych danych,
 3. niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych,
 4. uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 5. ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości,
 6. niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych,
 7. przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego.

 

V. Prawo do sprzeciwu

 

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania przez nas zadań realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Natomiast, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy.

 

VI. Prawo do wniesienia skargi

 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Śląski Ogród Botaniczny Związek Stowarzyszeń przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem - przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.