STRUKTURA OGRODU

Struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny

 

Śląski Ogród Botaniczny jest związkiem stowarzyszeń działającym na podstawie statutu. Władzami związku są: walne zgromadzenie, zarząd oraz komisja rewizyjna.


Obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący prezydium. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy m.in. rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej, uchwalanie, na wniosek zarządu, planu finansowego związku i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych, wybór prezesa, wiceprezesów oraz członków zarządu związku stowarzyszeń.


Zarząd jest organem wykonawczym związku, kierującym całokształtem jego działalności i odpowiadającym za swą pracę przed walnym zgromadzeniem.


Do zakresu działania zarządu należy w szczególności: przedstawianie na walnym zgromadzeniu projektu planu finansowego, składanie na walnym zgromadzeniu sprawozdania z wykonania planu finansowego, uchwalanie kwartalnych programów pracy związku, zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na walne zgromadzenie, wykonywanie uchwał walnego zgromadzenia itp. W celu sprawnej realizacji celów statutowych zarząd zatrudnia dyrektora, który wykonuje powierzone mu przez zarząd związku zadania i ponosi odpowiedzialność za wdrożenie planu finansowego jednostki organizacyjnej związku.


W celu wykonywania powierzonych przez zarząd zadań i w ramach środków określonych przez plan finansowy dyrektor zatrudnia pracowników jednostki organizacyjnej związku.


Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Śląski Ogród Botaniczny podzielony jest na pięć pracowni: Pracownię Kolekcji Naukowych i Zachowawczych, Pracownię Kolekcji Ozdobnych, Pracownię Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej, Pracownię Studiów nad Systemami Adaptacyjnymi oraz Pracownię Śląskiego Kalendarza Ekologicznego. Prace bieżące i administracyjne zarówno Śląskiego Ogrodu Botanicznego, jak i związku stowarzyszeń koordynuje sekretariat. Pracowniami kierują kierownicy, a nad kolekcjami nadzór sprawują kuratorzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO? - PODAJ SWÓJ ADRES EMAIL I ŚLEDŹ NASZEGO NEWSLETTERA.